VSO niet ondertekend, werknemer toch gebonden?

De wet bepaalt dat een overeenkomst waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, slechts geldig is indien deze schriftelijk is aangegaan. In deze bijdrage bespreek ik een zaak waarin een werknemer van Lidl een VSO ontvangt met verzoek die ondertekend terug te sturen. Dat doet hij niet. Wel stuurt hij een antwoordmail aan Lidl met als onderwerpregel “Beëindigingsovereenkomst Lidl” de tekst “akkoord”.

De werknemer komt hier later op terug en trekt zijn akkoord later in en stelt dat het dienstverband niet is geëindigd omdat Lidl nooit een door hem ondertekende VSO heeft ontvangen.

De feiten

Werknemer is op 7 juni 2021 in dienst getreden voor een periode van 12 maanden bij Lidl Nederland en werkte daar uiteindelijk als assistent-supermarktmanager. Op 15 maart 2022 stuurt de HR Businesspartner van Lidl per e-mail een vaststellingsovereenkomst, waarmee het dienstverband op 1 mei 2022 met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Op 17 maart 2022 bericht werknemer aan Lidl dat hij akkoord is. Op 28 maart 2022 geeft werknemer aan dat de overeenkomst per post is verstuurd. Op 6 april 2022 geeft Lidl aan dat de overeenkomst niet is ontvangen en verzoekt om een kopie van de ondertekende overeenkomst per e-mail. Partijen corresponderen verder nog over de verzending, maar de getekende overeenkomst wordt niet ontvangen. Op 25 mei bericht werknemer aan werkgever: “U heeft me aangegeven dat u de Vso’s niet ontvangen heeft. Bij deze kom ik daar definitief op terug. Ik ga er niet mee akkoord. Ik kom verder nog terug op de kwestie”.

Partijen verschillen van mening over de vraag of zij overeenstemming hebben bereikt ten aanzien van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst per 1 mei 2022. Werknemer heeft hiertoe gesteld dat er geen sprake is van een schriftelijke overeenkomst, omdat de door hem ondertekende vaststellingsovereenkomst de werkgever nooit heeft bereikt en hij zijn akkoord ex artikel 3:37 lid 5 BW heeft ingetrokken.

Oordeel kantonrechter

Vast staat dat er geen door beide partijen ondertekende vaststellingsovereenkomst is. De kantonrechter is, anders dan de werknemer, van oordeel dat ten aanzien van het schriftelijkheidsvereiste en de totstandkoming van een beëindigingsovereenkomst niet alleen een handtekening is vereist, maar in omstandigheden ook kan worden volstaan met een schriftelijk akkoord per e-mail of Whatapp-bericht. 

Uit de overgelegde mailwisseling en Whatsapp-berichten tussen partijen volgt dat werknemer akkoord is gegaan met de inhoud van de vaststellingsovereenkomst en met beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden per 1 mei 2022. Van belang acht de kantonrechter hierbij dat werkgever tijdens de mondelinge behandeling heeft verklaard en werknemer dit niet heeft weersproken, dat partijen na de e-mail van 15 maart 2022 waarbij de werkgever de vaststellingsovereenkomst aan werknemer heeft toegestuurd, op 16 maart 2022 telefonisch contact hebben gehad waarbij de inhoud van die vaststellingsovereenkomst uitvoerig is besproken. Vervolgens heeft werknemer een dag later op 17 maart 2022, op de e-mail van 15 maart 2022 van werkgever met als onderwerpregel: ‘Beëindigingsovereenkomst Lidl’ geantwoord: ‘akkoord’.

Ook in verschillende Whatsapp-berichten die de werknemer aan de HR-businesspartner van Lidl heeft verstuurd heeft hij meermaals bevestigd dat hij de vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend en opgestuurd. De beëindiging zelf of de voorwaarden die zijn opgenomen in de vaststellingsovereenkomst heeft hij nooit ter discussie gesteld. Ook hieruit trekt de kantonrechter de conclusie dat werknemer heeft ingestemd met de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, dus beëindiging per 1 mei 2022. Gelet op het tijdsverloop tussen het toesturen van de vaststellingsovereenkomst op 15 maart 2022 en de e-mail van werknemer van 25 mei 2022 waarbij hij zijn akkoord intrekt, kan naar het oordeel van de kantonrechter geen beroep meer worden gedaan op de bedenktermijn van 14 dagen zoals opgenomen in artikel 7:670b lid 2 BW. Ook van een intrekking ex artikel 3:37 lid 5 BW is geen sprake, aangezien de mededeling ‘akkoord’ de werkgever al heeft bereikt per e-mail van 17 maart 2022.

De volledige uitspraak kan je hier lezen.

Overigens kan het ook voorkomen dat de werknemer af wil van een VSO die hij wél heeft ondertekend. Daarbij kan hij onder meer een beroep doen op bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling. Een voorbeeld van zo’n zaak vind je in deze bijdrage. Soms is het niet de werknemer, maar de werkgéver die een gesloten VSO wil vernietigen, bijvoorbeeld omdat de werknemer verzweeg nog tijdens het dienstverband concurrerende werkzaamheden te hebben verricht. Mijn bijdrage daarover vind je  hier. 

Voor de praktijk:

Zoals gezegd bepaalt de wet dat een VSO schriftelijk moet zijn aangegaan. Instemming met een beëindiging van het dienstverband kan immers grote consequenties hebben voor de werknemer. Hij moet zich kunnen beraden op de inhoud van de overeenkomst en desgewenst juridisch advies kunnen inwinnen.

Dat de kantonrechter in deze zaak oordeelde dat de VSO ondanks het ontbreken van de handtekening van de werknemer toch tot stand is gekomen, heeft te maken met een aantal specifieke omstandigheden die zich voordeden:

  • de HR-businesspartner heeft de werknemer de inhoud van de VSO uitgebreid mondeling toegelicht;
  • de werknemer heeft diverse malen gezegd dat hij de ondertekende VSO op de post had gedaan en nooit laten weten het met de inhoud van de VSO niet eens te zijn;
  • het betrof een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die op 6 juni 2022 van rechtswege zou aflopen.

Indien de omstandigheden anders waren geweest, dan had de kantonrechter wellicht geoordeeld dat de werknemer toch niet aan de inhoud van de VSO was gebonden. Wil je als werkgever zekerheid? Zorg dan dat de werknemer de VSO bij jou op kantoor ondertekent of dat je werknemer zich arbeidsrechtelijk laat bijstaan. Postperikelen kunnen ook worden beperkt door elektronische ondertekening (o.a. in Pdf) of verzending van een scan van een ondertekende exemplaar van de VSO.

Meer informatie over de VSO vind je hier

Bart Sanders | Met mij sta je sterker in het arbeidsrecht.