Privacy statement & Disclaimer

Leeswijzer en disclaimer

Deze website bevat heel veel informatie over het arbeidsrecht, opgeschreven in begrijpelijke taal. Mijn doel is om het arbeidsrecht begrijpelijk en inzichtelijk te maken voor de niet-juridisch geschoolde lezer die meer over bepaalde onderwerpen wil weten omdat hij daar als werkgever of werknemer zelf mee te maken krijgt. Ik zie het arbeidsrecht als een landschap en deze website als een landkaart die je een overzicht geeft van de hoofdwegen. Het is ondoenlijk om hier alle terreinsoorten en zandweggetjes in te tekenen. Daarbij verandert het arbeidsrechtelijk landschap voortdurend. Hoewel ik ernaar streef de informatie hier up-to-date te houden, kunnen onderdelen aan veroudering onderhevig zijn. Het zijn en blijven momentopnamen. Verder zou het arbeidsrecht geen recht zijn als er op veel gebieden geen uitzonderingen op de hoofdregels bestaan (en uitzonderingen dáárop enzovoorts). Voeg daarbij de dagelijkse stroom rechterlijke uitspraken met gevolgen voor de uitwerking van bestaande regels. 

Als goed jurist moet ik je er dan ook op wijzen dat de inhoud van deze website informatief van aard is en niet bedoeld als (vervanging van) juridisch advies voor concrete gevallen. Aan de inhoud van deze site en daarin opgenomen blogberichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je bij het lezen van deze site tips voor verbetering of aanvulling, dan stel ik dat zeer op prijs en nodig ik je van harte uit daarover contact met mij op te nemen. 

Tot slot: overal waar ik hij/hem/zijn schrijf mag je gerust zij/haar lezen. 

 

Privacy Statement

Zorgvuldigheid in omgang met jouw gegevens

Ik respecteer jouw persoonsgegevens en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan mij wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens ik verwerk.

De persoonsgegevens die ik van u verwerk worden alleen gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden. De persoonsgegevens die je aan mij verstrekt of die ik uit (openbare) registers (zoals het handelsregister of het kadaster) verkrijg, worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van mijn werk noodzakelijk is of ik wettelijk verplicht ben om die gegevens te verstrekken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Ik verwerk jouw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

  • Om de door je aan mij gegeven opdracht tot dienstverlening uit te voeren;
  • Om op mij rustende wettelijke verplichtingen na te komen;
  • Voor commerciële activiteiten, zoals toezenden van relevante documentatie als nieuwsbrieven, of om contact met je te zoeken via telefoon, e-mail of sociale media (zoals LinkedIn) of andere kanalen die voor jou van belang kunnen zijn;
  • Voor het behandelen van jouw sollicitatie of stage(verzoek);
  • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van mijn website en/of om deze te analyseren en/of te verbeteren.
Rechtsgronden van de verwerking

De verwerking van je gegevens baseer ik op de volgende rechtsgronden:

  • De uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
  • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
  • Gerechtvaardigd belang;
  • Door jou uitdrukkelijk gegeven toestemming. Je toestemming zal ik uitdrukkelijk vragen. Heb je die toestemming gegeven, dan kan je die toestemming altijd weer aanpassen of intrekken.
Bewaring van jouw gegevens

Je persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Beveiliging van je gegevens

Ik heb maatregelen genomen om je gegevens en persoonsgegevens te beveiligen, zowel in technische als in organisatorische zin. Heb je daar vragen over, of heb je de indruk dat er sprake is van misbruik van je gegevens, dan verzoek ik je dringend contact met mij op te nemen.

Ondersteunende leveranciers

In de uitvoering van mijn dienstverlening maak ik gebruik van externe leveranciers, bijvoorbeeld ICT-bedrijven. In de overeenkomsten met deze leveranciers is geregeld dat jouw gegevens beschermd en beveiligd worden. Deze overeenkomsten voldoen aan de eisen van de AVG.

Je rechten

De AVG geeft je onder andere de mogelijkheid om de persoonsgegevens die ik van je bewaar, in te zien, te vragen of ik die wil verwijderen of om aan te geven dat je deze gegevens wilt corrigeren of aanvullen. Je hebt ook het recht beperking van de verwerking te vragen of daartegen bezwaar te maken. Tenslotte heb je het recht om de door mij bewaarde, op jou betrekking hebbende persoonsgegevens op te vragen in het kader van dataportabilitieit. Wil je gebruik maken van één van deze mogelijkheden, dan kan je dat per e-mail aan mij laten weten. Waar mogelijk zal ik aan je verzoek voldoen. Wanneer dat niet kan omdat dit in strijd zou zijn met mijn verplichtingen als advocaat, het in strijd zou zijn met de wet of wanneer het om andere bijzondere redenen niet mogelijk is, dan zal ik je dit laten weten. Je hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 
Bart Sanders | Met mij sta je sterker in het arbeidsrecht.