Privacy statement
en disclaimer

mr. bart sanders, advocaat

Zorgvuldigheid in omgang met uw gegevens
Ik respecteer uw persoonsgegevens en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan mij wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens ik verwerk.

De persoonsgegevens die ik van u verwerk worden alleen gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden. De persoonsgegevens die u aan mij verstrekt of die ik uit (openbare) registers (zoals het handelsregister of het kadaster) verkrijg, worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van mijn werk noodzakelijk is of ik wettelijk verplicht ben om die gegevens te verstrekken.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Ik verwerk uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

  • Om de door u aan mij gegeven opdracht tot dienstverlening uit te voeren;
  • Om op mij rustende wettelijke verplichtingen na te komen;
  • Voor commerciële activiteiten, zoals toezenden van relevante documentatie als nieuwsbrieven, of om contact met u te zoeken via telefoon, e-mail of sociale media (zoals LinkedIn) of andere kanalen die voor u van belang kunnen zijn;
  • Voor het behandelen van uw sollicitatie of stage(verzoek);
  • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van mijn website en/of om deze te analyseren en/of te verbeteren.

Rechtsgronden van de verwerking
De verwerking van uw gegevens baseer ik op de volgende rechtsgronden:

  • De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
  • Gerechtvaardigd belang;
  • Door uw uitdrukkelijk gegeven toestemming. Uw toestemming zullen wij uitdrukkelijk vragen. Hebt u die toestemming gegeven, dan kunt u die toestemming altijd weer aanpassen of intrekken.

Bewaring van uw gegevens
Uw persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Beveiliging van uw gegevens
Ik heb maatregelen genomen om uw gegevens en uw persoonsgegevens te beveiligen, zowel in technische als in organisatorische zin. Hebt u daar vragen over, of hebt u de indruk dat er sprake is van misbruik van uw gegevens, dan verzoek ik u dringend contact met mij op te nemen.

Ondersteunende leveranciers
In de uitvoering van mijn dienstverlening maak ik gebruik van externe leveranciers, bijvoorbeeld ICT-bedrijven. In de overeenkomsten met deze leveranciers is geregeld dat uw gegevens beschermd en beveiligd worden. Deze overeenkomsten voldoen aan de eisen van de AVG.

Uw rechten
De AVG geeft u onder andere de mogelijkheid om de persoonsgegevens die ik van u bewaar, in te zien, te vragen of ik die wil verwijderen of om aan te geven dat u deze gegevens wilt corrigeren of aanvullen. U hebt ook het recht beperking van de verwerking te vragen of daartegen bezwaar te maken. Tenslotte hebt u het recht om de door mij bewaarde, op u betrekking hebbende persoonsgegevens op te vragen in het kader van dataportabilitieit. Wilt u gebruik maken van één van deze mogelijkheden, dan kunt u dat per e-mail aan mij laten weten. Waar mogelijk zal ik aan uw verzoek voldoen. Wanneer dat niet kan omdat dit in strijd zou zijn met mijn verplichtingen als advocaat, het in strijd zou zijn met de wet of wanneer het om andere bijzondere redenen niet mogelijk is, dan zal ik u dit laten weten. U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Deze website heb ik met de grootste zorg samengesteld. Het arbeidsrecht is echter veelomvattend en voortdurend aan verandering onderhevig. Hoewel ik tracht de inhoud van deze site zo actueel mogelijk te houden, is soms niet te voorkomen dat informatie verouderd raakt. De inhoud van deze site is informatief en van algemene aard en kan advies in concrete gevallen niet geheel vervangen. Aan de inhoud van deze site en daarin opgenomen blogberichten kunnen geen rechten worden ontleend. 

Indien u onvolkomenheden signaleert op deze site dan nodig ik u van harte uit daarover contact met mij op te nemen.