Indienstneming

afspraken die staan

U hebt de juiste kandidaat gevonden die snel aan de slag kan. Daar horen wel goede afspraken bij. Het is mijn vak om ze goed op papier te krijgen en ik doe het graag voor een vaste prijs van € 100 ex btw. Daarvoor denk ik ook met u mee over de contractvorm: vast of flex en hoe dat in te kleden. In het informatieblok hieronder leest u meer over de wettelijke beperkingen op flexcontracten.

Al hebt u alle vertrouwen in uw nieuwe werknemer, in juridische termen staat u op het punt een duurcontract aan te gaan. Als de daarin vastgelegde afspraken later geen stand blijken te houden, dan zit u met een duur contact

Werknemers genieten in het Nederlandse arbeidsrecht een vergaande bescherming, vastgelegd in half- driekwart of geheel dwingend recht. Dat  kan ertoe leiden dat uw afspraken later niet rechtsgeldig blijken te zijn. Klassieke voorbeelden zijn de nietige proeftijd (te lange termijn overeengekomen) en flink oplopende loonvorderingen wegens strijdigheid met de CAO. En weet u waar de grenzen liggen bij het non-concurrentiebeding?

Een goed advies bespaart u veel ellende achteraf. En eerlijk is eerlijk: uw nieuwe werknemer gunt u ook een overeenkomst die staat. 

Bart Sanders | Met mij staat u sterker in het arbeidsrecht.

Wettelijke regels voor flexibele contracten

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De aanzegverplichting
  • Aanzegverplichting: op grond van art. 7:668 BW dient de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en, bij voortzetting, over de voorwaarden waaronder hij de arbeidsovereenkomst wenst voort te zetten.
  • De aanzegverplichting geldt niet voor overeenkomsten korter dan zes maanden of wanneer bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk is overeengekomen dat deze eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld (bijvoorbeeld vervanging bij zwangerschaps- en bevallingsverlof, of een overeenkomst voor de duur van een bepaald project).
  • Indien de werkgever de aanzegverplichting niet of niet tijdig nakomt, dan is hij aan de werknemer een vergoeding gelijk aan een maandloon verschuldigd (of naar rato voor de duur dat de aanzegging korter dan een maand voor het einde van de overeenkomst heeft plaatsgevonden).
  • De vordering van de werknemer is gebonden aan een vervaltermijn van drie maanden te rekenen vanaf het uiterste moment waarop de aanzegging plaats had moeten vinden.

Voortzetting zonder tegenspraak

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt op grond van lid 4 van art. 7:668 BW geacht voor dezelfde tijd, maar ten hoogste van een jaar, op de eerdere voorwaarden te zijn voortgezet, indien:

  • de overeenkomst wordt voortgezet en de werkgever de aanzegverplichting niet is nagekomen, of
  • de arbeidsovereenkomst na de einddatum zonder tegenspraak (‘stilzwijgend’) wordt voortgezet.

Ketenregeling

Art. 7:668a BW bepaalt dat vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen:

  • de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden (de tussenpozen inbegrepen), hebben overschreden of
  • meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste zes maanden,

de laatste arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd.

Deze regeling is ook van toepassing indien sprake is van verschillende werkgevers die redelijkerwijs geacht moeten worden elkaars opvolgers te zijn.

De ketenregeling is niet van toepassing voor werknemers jonger dan 18 jaar waarvoor de gemiddelde arbeidsduur hoogstens twaalf uur per week bedraagt. Evenmin is de regeling van toepassing op leerwerktrajecten (BBL) ook als de werknemer ouder is dan 18 jaar.

Voor AOW-gerechtigden geldt een ruimere regeling, maar daarover vindt u in dit blogbericht. Ook voor seizoenswerk is (bij CAO of regeling door bestuursorgaan) afwijking van de regeling mogelijk.

De periode van 36 maanden kan bij CAO worden verlengd naar maximaal 48 maanden het aantal van drie contracten verhoogd naar zes, echter alleen voor bepaalde functies of functiegroepen waarbij de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering deze verlenging of verhoging vereist.

Ook kan bij CAO ten nadele van de werknemer worden afgeweken van het maximum aantal opvolgende overeenkomsten. Deze afwijkingen zijn ook mogelijk bij regeling door een daartoe bevoegd bestuursorgaan en de gehele ketenregeling kan buiten toepassing worden verklaard (voor bepaalde functies in een bedrijfstak) door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

IMG_6989