Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mr. Bart Sanders, Advocaat

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, met inbegrip van aanvullende- en vervolgopdrachten die met Mr. Bart Sanders worden gesloten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing ten behoeve van natuurlijke- en rechtspersonen die direct of indirect worden ingeschakeld bij de dienstverlening door of Mr. Bart Sanders.
 2. Ingeval van nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden toepasselijk. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt door Mr. Bart Sanders niet aanvaard.
 3. De uitvoering van een aan Mr. Bart Sanders verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen aanspraken ontlenen.
 4. Voor de uitvoering van een overeenkomst door Mr. Bart Sanders is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met Verschotten en omzetbelasting zonder verrekening of opschorting verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld en leidt alleen dan tot kwijting van de opdrachtgever indien deze door overmaking op een van de ten name van Mr. Bart Sanders of een door hem aangewezen derdengeldenrekening is geschied. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, en is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40, vermeerderd met bovenvermelde vertragingsrente.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft over te gaan tot tijdige betaling enige factuur van Mr. Bart Sanders, heeft deze het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te betalen.
 6. Mr. Bart Sanders kan voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten verlangen. Mr. Bart Sanders is gerechtigd ontvangen voorschotten te verrekenen met niet betaalde facturen aan de opdrachtgever, ook in andere zaken.
 7. Mr. Bart Sanders heeft het recht de tarieven (de honoraria) te wijzigen. Minimaal een maand daaraan voorafgaand zal Mr. Bart Sanders de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.
 8. Iedere beroepsaansprakelijkheid van Mr. Bart Sanders is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hem gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. De polisvoorwaarden zijn op verzoek in te zien. Elke vordering jegens Mr. Bart Sanders verjaart binnen 12 maanden nadat de opdrachtgever dan wel de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengend feit.
 9. Mr. Bart Sanders is bevoegd in samenhang met zijn dienstverlening diensten van derden te betrekken, waaronder bijvoorbeeld gemachtigden, procesadvocaten, deurwaarders, onderzoekbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, Kadaster, Kamer van Koophandel, advocaten- en/of notariskantoren etc. Mr. Bart Sanders is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze of andere derden.
 10. De opdrachtgever vrijwaart Mr. Bart Sanders tegen alle aanspraken van derden, met inbegrip van de door Mr. Bart Sanders in verband daarmee te maken kosten, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Mr. Bart Sanders. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door Mr. Bart Sanders worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Mr. Bart Sanders bedingt ten opzichte van de opdrachtgever voor zoveel nodig dat alle aan hem verstrekte opdrachten door de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 11. Mr. Bart Sanders is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade die de opdrachtgever als gevolg van de door Mr. Bart Sanders geleverde diensten mocht lijden. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Mr. Bart Sanders.
 12. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Mr. Bart Sanders aangeeft dat deze voor de verstrekte opdracht noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Mr. Bart Sanders worden verstrekt en de opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens.
 13. Mr. Bart Sanders heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. Mr. Bart Sanders is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij zijn dienstverlening heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 14. Mr. Bart Sanders verricht zijn werkzaamheden met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten en de overheid, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Mr. Bart Sanders heeft in de uitoefening van zijn praktijk geen beschikking over derdengeldenrekening en neemt geen derdengelden aan. Zonder voorafgaande toestemming en na overleg met de deken van de Orde van Advocaten neemt Mr. Bart Sanders geen contante betalingen aan.
 15. Mr. Bart Sanders heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/ of derden, indien 5 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van het dossier, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.
 16. Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening door Mr. Bart Sanders is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Veerstraat 5
7201 GP  Zutphen

KvK 54032415

BTW-id: NL001901470B68