Advies bij jouw VSO

Advies bij jouw VSO

Wat kan je van mij verwachten?

Mijn bijstand bij een VSO gaat verder dan alleen een check of de VSO WW-proof is en of de transitievergoeding correct is berekend. In de meeste gevallen onderhandel ik met je werkgever om voor jou tot een beter resultaat te komen. 

Met mijn expertise sta je sterker en ik help je bij het nemen van belangrijke beslissingen waar je voor komt te staan bij een beëindiging van je dienstverband. 

Kosten rechtsbijstand voor werkgever?

Ik begrijp dat je zeker in een ontslagsituatie niet zit te wachten op flinke advocaatkosten. In mijn onderhandelingen stuur ik er daarom op aan dat de werkgever die kosten voor zijn rekening neemt. In verreweg de meeste gevallen lukt dat ook. Niet in alle gevallen lukt het om de kosten van rechtsbijstand vergoed te krijgen. Al is het maar in de situatie dat je (na mijn advies) besluit niet in te stemmen met beëindiging van het dienstverband. 

Korting als de werkgever niet betaalt

Mijn standaard uurtarief is € 235 exclusief BTW. Om mijn dienstverlening toch toegankelijk te houden verlaag ik mijn uurtarief met € 60 exclusief BTW voor zover de werkgever mijn tijdbesteding niet vergoedt. Je betaalt dan een uurtarief van € 175 te vermeerderen met 21% BTW (€ 211,75 inclusief BTW). Dit voorstel is geldig voor alle werkzaamheden rond de advisering en onderhandeling over een beëindiging van het dienstverband door middel van een VSO, tot een maximum van zes uren. 

Mijn gemiddelde tijdbesteding:

In de meeste gevallen kost advisering en bijstand bij de totstandkoming van een VSO niet meer dan 3 a 3,5 uur werk. Die tijd besteed ik aan het bestuderen van de relevante stukken, overleg met en advisering aan de cliënt en onderhandeling / overleg met de werkgever, alles met de benodigde verslaglegging en correspondentie daaromheen. 

Indien sprake is van een uitgebreid feitencomplex en/of het onderhandelingstraject langer dan gemiddeld duurt, dan kan het zijn dat ik meer tijd aan de zaak moet besteden. In dat geval breng ik je daar tijdig van op de hoogte, zodat je geen verrassingen achteraf krijgt. 

Vaste prijsafspraak mogelijk

Wil je echt zekerheid over de totale kosten na afloop, dan kunnen we ook een vaste prijs afspreken. Daarover kunnen we overleggen aan de hand van de stukken en de rol die je van mij verlangt.  

Redenen voor de VSO

Hieronder noem ik de meest voorkomende redenen om een VSO aan te gaan. Klik op jouw situatie en zie welke aandachtspunten daarbij aan de orde komen:

Wil je werkgever het dienstverband beëindigen omdat jij je werk niet goed doet? Dan moet de kritiek in de eerste plaats wel terecht zijn. Verder gaan we na of je werkgever je wel een faire kans heeft gegeven om je functioneren op het gewenste niveau te krijgen. Soms heb je daarbij recht op ondersteuning (coaching, scholing).

Het kan voorkomen dat een verwijt van disfunctioneren leidt tot verstoorde verhoudingen en de arbeidsrelatie daarom moet worden beëindigd. Als de werkgever die situatie heeft geforceerd, dan heeft dat gevolgen voor de vergoeding. 

Je werkgever wil niet meer met je door één deur. Of de samenwerking met een of meer collega’s loopt spaak. Dan is het goed om na te gaan of de samenwerking niet kan worden hersteld, bijvoorbeeld door mediation. Als je werkgever niet die moeite wil nemen terwijl verbetering van de samenwerking nog mogelijk is, dan gaat hij mogelijk te vroeg over tot ontslag. In dat geval bespreken we de keuze tussen verzet tegen ontslag en onderhandeling over een betere vergoeding. 

En als toch blijkt dat de verhoudingen zodanig zijn verstoord dat het dienstverband moet eindigen, dan speelt de vraag of er sprake is geweest van (ernstig) verwijtbaar handelen door één van de partijen. Dat kan gevolgen hebben voor de beëindigingsvergoeding. 

Krijg je in die situatie een VSO aangeboden, dan moet in de eerste plaats worden nagegaan of daadwerkelijk sprake is van bedrijfseconomische redenen als gevolg waarvan jouw functie komt te vervallen én dat de juiste ontslagvolgorde is toegepast. 

Bij collectief ontslag gelden nog speciale regels van medezeggenschap van ondernemingsraad en / of vakbonden. Voor wat betreft de vergoeding is van belang of er een sociaal plan is opgesteld en zo ja, of de vakbonden daarmee hebben ingestemd. En natuurlijk kan de financiële positie van de werkgever ook een rol spelen. 

Beticht je werkgever je van verwijtbaar handelen en wil hij het dienstverband daarom eindigen, dan is goed advies onontbeerlijk. Het komt dan aan op een goede inschatting van het oordeel van de rechter als het tot een rechtszaak zou komen.

Op basis daarvan kan jij de keuze maken om je wel of niet neer te leggen bij beëindiging van je dienstverband. Met mijn grondige kennis van de jurisprudentie op dit gebied kan ik met kracht van argumenten onderhandelen met je werkgever.

Hier geldt bij uitstek: Met mij sta je sterker in het arbeidsrecht.

Het uitgangspunt is dat je tijdens ziekte niet moet ingaan op een VSO omdat je dan je uitkeringsrechten verliest. Er zijn echter omstandigheden waaronder beëindiging van het dienstverband toch wenselijk kan zijn. Goed advies hierover is van het grootste belang. 

Indien de arbeidsongeschiktheid twee jaar heeft geduurd dan kan de werkgever onder omstandigheden overgaan tot beëindiging van het dienstverband, ook door middel van een VSO. Daarvoor gelden wel diverse voorwaarden. Ook hier is goed advies belangrijk. 

Bart Sanders | Met mij sta je sterker in het arbeidsrecht.
Relevante Arbeid Blogs:
lidl
VSO niet ondertekend, werknemer toch gebonden?
De wet bepaalt dat een overeenkomst waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, slechts geldig is...
Vernietiging-vovk
Spijtoptant bij de vaststellingsovereenkomst
Soms krijgt een werknemer spijt van een ondertekende vaststellingsovereenkomst. Bijvoorbeeld wanneer...
bedrog
Bedrog bij totstandkoming VSO
Vernietiging van de VSO – een praktijkvoorbeeld Na de totstandkoming van een VSO kan het voorkomen...