Advies bij jouw VSO

Advies bij jouw VSO

Goed advies gaat verder dan een VSO-check

Als je werkgever je een vaststellingsovereenkomst (VSO) aanbiedt, dan sta je voor belangrijke beslissingen. In die situatie geef ik je advies op maat en kom ik voor jouw belangen op. Aan de onderhandelingstafel of door in verzet te komen tegen het ontslag. 

Hoe we hierbij samen te werk gaan lees je hieronder. 

Wat zit er ‘onder’ de VSO?

Om een VSO goed te kunnen beoordelen moet je weten wat de werkelijke reden is waarom je werkgever het dienstverband wil beëindigen. Met mijn kennis van het arbeidsrecht kan ik vervolgens een eerste inschatting maken of je werkgever de kaarten in handen heeft om het ontslag ook door te zetten zonder jouw instemming. 

Jij bepaalt de wedstrijd

Pas als je het bovenstaande goed voor ogen hebt, kan je zelf bepalen hoe de wedstrijd verder gaat verlopen. Wil je je neerleggen bij beëindiging van het dienstverband of niet? En zo ja, welke ruimte hebben we om te onderhandelen met je werkgever?  

Het kan dan verschillende kanten opgaan. Dat hangt natuurlijk ook af van de achterliggende reden.

Redenen voor de VSO

Hieronder noem ik de meest voorkomende redenen om een VSO aan te gaan met de aandachtspunten die daarbij aan de orde komen:

Wil je werkgever het dienstverband beëindigen omdat jij je werk niet goed doet? Dan moet de kritiek in de eerste plaats wel terecht zijn. Verder gaan we na of je werkgever je wel een faire kans heeft gegeven om je functioneren op het gewenste niveau te krijgen. Soms heb je daarbij recht op ondersteuning (coaching, scholing).

Het kan voorkomen dat een verwijt van disfunctioneren leidt tot verstoorde verhoudingen en de arbeidsrelatie daarom moet worden beëindigd. Als de werkgever die situatie heeft geforceerd, dan heeft dat gevolgen voor de vergoeding. 

Je werkgever wil niet meer met je door één deur. Of de samenwerking met een of meer collega’s loopt spaak. Dan is het goed om na te gaan of de samenwerking niet kan worden hersteld, bijvoorbeeld door mediation. Als je werkgever niet die moeite wil nemen terwijl verbetering van de samenwerking nog mogelijk is, dan gaat hij mogelijk te vroeg over tot ontslag. In dat geval bespreken we de keuze tussen verzet tegen ontslag en onderhandeling over een betere vergoeding. 

En als toch blijkt dat de verhoudingen zodanig zijn verstoord dat het dienstverband moet eindigen, dan speelt de vraag of er sprake is geweest van (ernstig) verwijtbaar handelen door één van de partijen. Dat kan gevolgen hebben voor de beëindigingsvergoeding. 

Krijg je in die situatie een VSO aangeboden, dan moet in de eerste plaats worden nagegaan of daadwerkelijk sprake is van bedrijfseconomische redenen als gevolg waarvan jouw functie komt te vervallen én dat de juiste ontslagvolgorde is toegepast. 

Bij collectief ontslag gelden nog speciale regels van medezeggenschap van ondernemingsraad en / of vakbonden. Voor wat betreft de vergoeding is van belang of er een sociaal plan is opgesteld en zo ja, of de vakbonden daarmee hebben ingestemd. En natuurlijk kan de financiële positie van de werkgever ook een rol spelen. 

Beticht je werkgever je van verwijtbaar handelen en wil hij het dienstverband daarom eindigen, dan is goed advies onontbeerlijk. Het komt dan aan op een goede inschatting van het oordeel van de rechter als het tot een rechtszaak zou komen.

Op basis daarvan kan jij de keuze maken om je wel of niet neer te leggen bij beëindiging van je dienstverband. Met mijn grondige kennis van de jurisprudentie op dit gebied kan ik met kracht van argumenten onderhandelen met je werkgever.

Hier geldt bij uitstek: Met mij sta je sterker in het arbeidsrecht.

Het uitgangspunt is dat je tijdens ziekte niet moet ingaan op een VSO omdat je dan je uitkeringsrechten verliest. Er zijn echter omstandigheden waaronder beëindiging van het dienstverband toch wenselijk kan zijn. Goed advies hierover is van het grootste belang. 

Indien de arbeidsongeschiktheid twee jaar heeft geduurd dan kan de werkgever onder omstandigheden overgaan tot beëindiging van het dienstverband, ook door middel van een VSO. Daarvoor gelden wel diverse voorwaarden. Ook hier is goed advies belangrijk. 

De kosten

Wie op Google ‘advies bij VSO’ intikt wordt bijkans bedolven onder de advertenties van bureaus die gratis advies beloven en bijna altijd een hogere ontslagvergoeding in het vooruitzicht stellen. Te mooi om waar te zijn? Inderdaad. 

Deze bureaus werken vaak met een slim verdienmodel:

  1. Voor de eerste (basis)check betaal jij geen kosten, maar het bureau probeert wel een rekening te sturen aan je werkgever.
  2. Wil je dat ze echt inhoudelijk onderhandelen met je werkgever, dan moet je daarvoor wél betalen.

De werkwijze doet sterk denken aan de bureaus die zich verrijken aan WOZ-procedures. Jij wordt in hun advertenties lekker gemaakt met ‘gratis bezwaar maken’, en ja, ze leveren inderdaad gratis een bezwaarprocedure. Het gaat deze bureaus echter niet om de uitkomst van die procedure, maar alleen om de wettelijke proceskosten die de gemeente vervolgens aan het bureau moet uitkeren. 

Bedenk daarbij dat goed advies veel verder gaat dan de zogenaamde ‘VSO-check’. 

Aan jou de keuze!

Ik begrijp dat je zeker in een ontslagsituatie niet zit te wachten op flinke advocaatkosten. In mijn onderhandelingen stuur ik er daarom op aan dat de werkgever die kosten voor zijn rekening neemt. In verreweg de meeste gevallen lukt dat ook. Normaal gesproken is een vergoeding van € 750 ex BTW voldoende, tenzij sprake is van een uitgebreid feitencomplex en/of het onderhandelingstraject langer dan gemiddeld duurt. 

Ik ben er wel eerlijk in dat het niet in alle gevallen lukt om de kosten van rechtsbijstand vergoed te krijgen. Al is het maar in de situatie dat je (na mijn advies) besluit niet in te stemmen met beëindiging van het dienstverband. 

Mijn standaard uurtarief is € 235 exclusief BTW. Om mijn dienstverlening toch toegankelijk te houden beperk ik mijn uurtarief tot € 160 exclusief BTW voor zover de werkgever mijn tijdbesteding niet vergoedt. 

Dit voorstel is geldig voor alle werkzaamheden rond de advisering en onderhandeling tot een totaal van maximaal zes uren. 

Bart Sanders | Met mij sta je sterker in het arbeidsrecht.
Relevante Arbeid Blogs:
lidl
VSO niet ondertekend, werknemer toch gebonden?
De wet bepaalt dat een overeenkomst waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, slechts geldig is...
Vernietiging-vovk
Spijtoptant bij de vaststellingsovereenkomst
Soms krijgt een werknemer spijt van een ondertekende vaststellingsovereenkomst. Bijvoorbeeld wanneer...
bedrog
Bedrog bij totstandkoming VSO
Vernietiging van de VSO – een praktijkvoorbeeld Na de totstandkoming van een VSO kan het voorkomen...