Vanaf 1 maart 2016 recht op bijstand advocaat bij verhoor

Uitspraak van de Hoge Raad

Als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad op 22 december 2015 hebben verdachten die op het politiebureau na aanhouding worden verhoord recht op bijstand van een advocaat tijdens dat verhoor. Daarmee wordt de Nederlandse rechtspraktijk in lijn gebracht met de uitspraken die het EHRM heeft gedaan. 

Nu de uitvoering nog

De wetgever zal de bestaande regelgeving op dit punt aanpassen. Op dit moment bestaat nog wel onduidelijkheid over de vraag of het de politie lukt om voldoende verhoorkamers geschikt te maken voor de verhoorbijstand en welke vergoeding de (sociale) advocatuur krijgt voor de extra dienstverlening. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft voorgesteld dat de advocaat die bij het verhoor aanwezig is daarvoor 1 uur vergoed krijgt (bij verdenking van zeer ernstige feiten 2 uren). De praktijk leert dat het verhoren in de regel (veel) meer tijd in beslag neemt. Inmiddels zijn over deze kwestie Kamervragen gesteld.

Een ander probleem vormt de beschikbaarheid van voldoende advocaten. Tot nu toe wordt bijstand aan aangehouden verdachten geregeld via de zogenaamde piketdienst. De dienstdoende advocaat krijgt op de betreffende dag vaak meerdere meldingen en kan dan niet altijd verhoorbijstand verlenen aan alle verdachten. Voorstelbaar is dat de dienstdoende piketadvocaat dan een beroep moet doen op waarneming door collega’s.

Wat betekent dit voor u als verdachte?

Als u wordt aangehouden voor verhoor of daartoe wordt uitgenodigd, dan kunt u mijn bijstand inroepen. Hoe dat tot nu toe in zijn werk gaat leest u hier. Vanaf 1 maart a.s. zal ik mij ook zoveel mogelijk beschikbaar houden voor bijstand tijdens verhoor. In ons eerste gesprek inventariseren wij de wenselijkheid van mijn aanwezigheid bij het verhoor. Daarbij geldt dat u niet verplicht bent om u tijdens het verhoor daadwerkelijk te laten bijstaan. 

Neem tijdig contact op met uw advocaat – belangrijker dan ooit tevoren!

Met de nieuwe regels geldt meer dan tevoren dat het zinvol is om tijdig contact met mij op te nemen als u wordt uitgenodigd voor verhoor op het politiebureau. Wij kunnen de zaak dan op mijn kantoor bespreken voordat u wordt aangehouden. Als dan blijkt dat verhoorbijstand wenselijk is, dan kan ik daarmee rekening houden in mijn planning of andere maatregelen nemen. Zo bent u verzekerd van adequate bijstand en komt u bovendien goed beslagen ten ijs. Een voordeel dat u beslist kunt gebruiken en dat menigmaal doorslaggevend is gebleken voor het verdere verloop van het strafproces!