Strafbeschikking ontvangen? Verzet loont!

De strafbeschikking houdt in dat u niet verder zult worden vervolgd indien u zich neerlegt bij de straf die in de strafbeschikking vermeld staat. De straf kan bestaan uit een geldboete, taakstraf of bijvoorbeeld een rij-ontzegging. Als u niet binnen veertien dagen verzet instelt tegen de strafbeschikking, dan is die definitief en kunt u er niets meer tegen ondernemen. Hieronder leest u dat de gevolgen dan vaak groter zijn dan u zich in eerste instantie realiseert.

Met deze relatief nieuwe afdoeningswijze tracht het OM zaken af te doen zonder tussenkomst van de rechter. Mijn ervaring tot nu toe is dat verzet altijd loont: het kan leiden tot een lagere straf en zelfs tot vrijspraak of seponering.

Het kan zijn dat u liefst snel van de zaak af wilt zijn en de straf daarom wilt accepteren, maar het loont dus de moeite om daarover eerst te overleggen met een ervaren strafrechtadvocaat.

Gratis eerste advies
Het komt nogal eens voor dat politieambtenaren het instellen van verzet al bij het uitreiken van de strafbeschikking ontmoedigen, bijvoorbeeld door te zeggen dat de rechter een nog hogere straf zal opleggen of door te schermen met (hoge) advocaatkosten. U moet zich daardoor echter niet laten afschrikken. Het is in uw belang om in elk geval advies van een advocaat te vragen over de vraag of verzet zinvol kan zijn. Dat eerste advies is bij mij gratis en verplicht u tot niets.

Gevolgen van het aanvaarden van de strafbeschikking
Wees u ervan bewust dat het aanvaarden van het voorstel ook op uw justitiële documentatie (“strafblad”) zal worden aangetekend, met alle gevolgen van dien. Het kan zijn dat u wordt geconfronteerd met verplichte DNA-afname. Ook kan de vermelding ertoe leiden dat geen VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) wordt verstrekt die u mogelijk in de toekomst nodig hebt voor uw werk of opleiding.

Daarnaast gelden diverse recidiveregelingen die maken dat u bij een tweede of latere bestraffing wordt geconfronteerd met een aanzienlijk hogere straf. Voor een aantal delicten verplicht de wet de rechter zelfs om bij een veroordeling na een eerdere veroordeling (of strafbeschikking!) voor soortgelijke feiten over te gaan tot een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf en het niet te laten bij een taakstraf of voorwaardelijke gevangenisstraf.

Redenen voor verzet
Er kunnen diverse redenen bestaan om in verzet te komen. De meest voorkomende zijn:

•  u ontkent het strafbare feit te hebben gedaan
•  u vindt de opgelegde straf te hoog
•  er was sprake van noodweer(exces)

Oog voor uw belangen
Met het opleggen van een strafbeschikking kiest Justitie voor de makkelijke weg: als u uw straf vrijwillig ondergaat dan kan uw dossier in het archief. Na verzet blijkt soms dat Justitie in eerste instantie ‘te kort door de bocht’ is gegaan. Komt het tot een rechtszaak, dan zal een onafhankelijke rechter de zaak kritisch bekijken. Als uw advocaat kom ik daarbij op voor uw belangen. Ik vraag alle stukken bij Justitie op en zal deze bestuderen en met u bespreken. Soms is het bewijs niet zo sterk als Justitie aanvankelijk dacht. Het kan ook zijn dat er in het opsporingsonderzoek onvoldoende aandacht is besteed aan ontlastende feiten of omstandigheden. Als uw advocaat kan ik dan aansturen op nader onderzoek. In het strafproces wordt ook aandacht geschonken aan uw persoonlijke omstandigheden, die soms kunnen maken dat de rechter het accent meer op preventie en hulpverlening legt dan op bestraffing. In voorkomende gevallen (en uiteraard alleen met uw instemming) kan ik als advocaat ook aansturen op onderzoek op dat gebied (o.a. reclassering, verslavingszorg).

Zorgvuldigheid voor snelheid
Uw zaak kan kortom uitgebreider voor het voetlicht worden gebracht nadat verzet is gedaan. Bijkomend voordeel kan zijn dat het enige tijd duurt voordat uw zaak door de rechter wordt behandeld. Indien u een bekennende verdachte bent, kunt u deze tijd benutten om (indien van toepassing) alvast een schadevergoeding te betalen aan het slachtoffer of zelf hulpverlening te zoeken indien het strafbare feit het gevolg is van psychische- of persoonlijkheidsproblematiek. Dergelijke omstandigheden kan de rechter later – in uw voordeel – meewegen in de afdoening van de zaak.

Intrekking van verzet
Een ingesteld verzet kan ik namens u intrekken als wij na bestudering van uw zaak (aan de hand van het procesdossier) concluderen dat het strafvoorstel van de officier van justitie toch niet onredelijk lijkt en u het risico loopt op een slechtere afloop van de zaak bij de strafrechter. Wordt het verzet tijdig ingetrokken, dan zal de officier van justitie een nieuwe strafbeschikking opleggen (zonder hogere straf) en wordt een gang naar de strafrechter alsnog voorkomen.

Bart Sanders advocaat strafrecht Zutphen