Arbeidsrecht voor werkgevers

Invoering WWZ en ontslag

De laatste ontwikkelingen met tips&trucs hoe daar mee om te gaan vindt u op mijn Blog.

Het arbeidsrecht is recent op belangrijke punten rigoureus op de schop gegaan. In de eerste plaats heeft de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) grote veranderingen in het ontslagrecht aangebracht. Waar de werkgever voorheen zelf vaak nog de keuze mocht maken in de ontslagroute (via UWV of de kantonrechter), wordt die route nu bepaald door de grond voor het ontslag. Slechts bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en wegens ziekte langer dan twee jaar kunt u nog bij UWV terecht. Voor andere ontslaggronden bent u aangewezen op de kantonrechter. Er gelden veelal strengere eisen aan het ontslagverzoek. Ook de beëindiging met wederzijds goedvinden is gebonden aan nieuwe haken en ogen. Nieuw is ook de transtitievergoeding, waar in beginsel elke werknemer die langer dan 24 maanden in dienst is geweest recht op heeft. Hoewel de regering aankondigde dat de WWZ mede ten doel had het arbeidsrecht eenvoudiger (en voor de werkgever) goedkoper te maken, is vaak het tegendeel het geval.

Los van de inhoud van de nieuwe regels valt op dat voor elke ontslagprocedure hoger beroep en cassatie mogelijk is, met alle onzekerheid en kosten (loondoorbetaling) van dien. Gedegen juridisch advies bij ontslag is daarom meer dan ooit een must.

Andere wijzigingen

Ook op andere punten is het arbeidsrecht flink veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de aanzegverplichting bij beëindiging van contracten voor bepaalde tijd, de ketenregeling (3x2x6 in plaats van 3x3x3), het concurrentiebeding, de proeftijd enz. enz.

EHBA – Eerste Hulp bij Arbeidsovereenkomsten

Mede als gevolg van de invoering van de WWZ zijn de arbeidsovereenkomsten die u voor die tijd hebt afgesloten vaak aan een ‘opknapbeurt’ toe. Nieuwe arbeidsovereenkomsten moeten natuurlijk ook in overeenstemming zijn met de WWZ. Ik kan u voorzien van het juiste contract dat is toegepast op de situatie waar u mee te maken hebt. Met alle wijzigingen kunt u niet volstaan met modelcontracten die bijvoorbeeld op internet beschikbaar zijn. De kosten van het opstellen of aanpassen van een arbeidsovereenkomst zullen u meevallen. Natuurlijk kunt u mij ook vragen opgestelde overeenkomsten te beoordelen.

De rijdende advocaat

Als advocaat ben ik uiteraard gefocust op het recht, maar ik interesseer mij zeker ook voor uw onderneming. Kennis van uw bedrijfsvoering stelt mij immers in staat om u te wijzen op specifieke, voor u relevante, kansen en bedreigingen die uit de regelgeving voortvloeien. Ik kom daarom graag bij uw onderneming op bezoek en dat spaart u weer reistijd en -kosten. U kunt ervan uitgaan dat ik daarvoor geen ‘voorrijkosten’ in rekening zal brengen en een eerste kennismakingsgesprek is kosteloos en verplicht u tot niets.

Mijn dienstverlening aan werkgevers omvat uiteraard zowel advisering als procesvoering. Daarbij kunt u denken aan de volgende facetten: 

- beoordelen en opstellen van vaste en tijdelijke overeenkomsten en aanverwante reglementen

- flexibilisering arbeidsrelaties (w.o. ZZP-relaties)

- concurrentie- en relatiebedingen

- alle vormen van beëindiging, waaronder:

     collectief of individueel

     gedwongen of met wederzijds goedvinden

     wegens bedrijfseconomische redenen

     wegens persoonlijke redenen w.o. disfunctioneren / wangedrag

     wegens ziekte

     reorganisatie

- HRM-projecten (m.n. gestructureerde functionerings- en beoordelingstrajecten

- begeleiding bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

- aansprakelijkheid na arbeidsongeval of werk gerelateerde ziekte

- CAO-recht

- gelijke behandeling

- medezeggenschapsrecht (ondernemingsraden)

- rechtspositie statutair directeur.