Arbeidsrecht voor werknemers

De laatste ontwikkelingen met tips&trucs hoe daar mee om te gaan vindt u op mijn Blog.

Dreigend ontslag? Verzet loont meer dan ooit!

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 juli jl. is ingevoerd worden strengere eisen gesteld aan ontslagverzoeken. Verder zijn uw rechten uitgebreid in het geval uw werkgever u een beëindigingsovereenkomst aanbiedt (o.a. wettelijke bedenktijd).

Sterke onderhandelingspositie

Omdat u met de nieuwe wetgeving de mogelijkheid hebt om ook in hoger beroep en cassatie door te procederen, staat u sterker aan de onderhandelingstafel. Werkgevers zullen vaker dan voorheen bereid zijn om de onzekere afloop van een langdurige (en kostbare!) procedure af te kopen.

Wees op tijd

Daarbij is wel vereist dat u op tijd deskundige bijstand inroept. Er gelden korte termijnen om tegen ontslag in verweer te gaan.

Andere wijzigingen

Ook op andere punten is het arbeidsrecht flink veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de aanzegverplichting bij beëindiging van contracten voor bepaalde tijd, de ketenregeling (3x2x6 in plaats van 3x3x3), het concurrentiebeding, de proeftijd enz. enz.

Mijn dienstverlening aan werknemers omvat uiteraard zowel advisering als procesvoering. Daarbij kunt u denken aan de volgende facetten:

•  flexibilisering arbeidsrelaties (w.o. ZZP-relaties)
•  concurrentie- en / of relatiebeding
•  alle vormen van beëindiging, waaronder:
        •  collectief of individueel
        •  gedwongen of met wederzijds goedvinden
        •  wegens bedrijfseconomische redenen
        •  wegens disfunctioneren / wangedrag
•  wegens ziekte
•  problemen rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
•  advisering bij problematische beoordelingstrajecten e.d.
•  gelijke behandeling / discriminatie
•  aansprakelijkstelling en schadeverhaal op werkgever na arbeidsongeval
•  rechtspositie statutair directeur.